TONG HOP HSG CAP HUYEN - TINH.xls

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP
NĂM HỌC: 2016-2017
                   
STTHọ và tênNăm sinhLớpGiỏi các cấpGhi chú
HuyệnTổngTỉnhTổng
Casio 9 VHCTCác mônIOEViolympic     
TVTAVLCasioVHCTCác mônIOEViolympic
1Nguyễn Vũ Duy 6/2    KK  1       
2Trần Minh Nghĩa1/1/20029/2    IIIKKKK3     0Long
3Nguyễn Quốc Thánh25/6/20029/1KK Toán 9 (KK) IIIIIIII5II   KK2Long
4Tạ Thành Lợi31/07/20029/2KK   KKKKKK4     0Long
Tổng201043313100012 
              TỔNG HỢP