Thursday, 03/12/2020 - 10:43|
KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO

Ngày hội chuyên hiệu rèn luyện đội viên và kế hoạch nhỏ. Thi Nghi thức đội năm học 2018-2019

Xếp hạng: (0 Xếp hạng)

Vào ngày 12 tháng 04 năm 2019 Liên đội đã tổ chức thành công Ngày hội RLĐV, Kế hoạch nhỏ và thi nghi thức đội. Phát thưởng 650.000 đồng.